Spread Rates

Year/MonthSpread Rate (%)
Baishakh4.18%
Jestha4.20%
Ashadh4.42%
Shrawan4.34%
Bhadra4.26%
Ashwin4.41%
Kartik4.40%
Mangsir4.42%
Poush4.40%
Magh4.40%
Falgun4.41%
Chaitra4.41%
Year/MonthSpread Rate (%)
Baishakh3.56%
Jestha3.84%
Ashad3.94%
Shrawan4.24%
Bhadra4.32%
Ashwin4.09%
Kartik4.31%
Mangsir4.30%
Poush4.31%
Magh4.36%
Falgun4.37%
Chaitra4.19%
Year/MonthSpread Rate (%)
Baishakh3.35%
Jestha3.29%
Ashad3.42%
Shrawan3.63%
Bhadra3.49%
Ashwin3.00%
Kartik2.63%
Mangsir2.32%
Poush2.88%
Magh3.19%
Falgun3.06%
Chaitra3.08%
Year/MonthSpread Rate (%)
Baishakh3.54%
Jestha3.94%
Ashad3.94%
Shrawan4.49%
Bhadra4.38%
Ashwin4.38%
Kartik4.15%
Mangsir4.00%
Poush4.09%
Magh3.71%
Falgun3.59%
Chaitra3.59%
Year/MonthSpread Rate (%)
Jestha4.24%
Ashad4.37%
Shrawan4.78%
Bhadra4.70%
Ashiwn4.74%
Kartik4.68%
Mangsir4.74%
Poush4.66%
Magh4.44%
Falgun4.57%
Chaitra4.77%